SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Akola Society1321975

Dr. Harshwardhan Malokar
President,
Akola Obst & Gyn Society,
Malokar Hospital, Near Korpe Hospital,
Civil Line Road,
Akola Dist, Akola – 444005.
E-mail: hmalokar@yahoo.in

 

Dr. Amol Rajguru
Hon. Secretary
Akola Obst & Gyn Society.
Malokar Hospital, Near Korpe Hospital,
Civil Line Road, Akola Dist,
Akola – 444005.
E-mail : drprachikoranne@gmail.com