SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Bhavnagar Society  
Dr. Amita Chaudhari
President
Bhavnagar Obst. & Gyn. Society
Lipi Mate Home, Vrushabh Com.
Nanbhawadi Main Road,
Bhavnagar – 364001, Gujarat

Email : bhavnagarobgysociety@gmail.com / chaudharilipi@redimail.com
 Dr. Rakesh Kapadiya
Hon. Secretary
Bhavnagar Obst. & Gyn. Society,
ShantamPrayosha Hospital,
1st Floor, Sanjivani Complex,
Jail Road, Bhavnagar – 364003, Gujarat
Email : bhavnagarobgysociety@gmail.com