SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Bijapur Society9020th September, 1997

Dr. V. R. Gobbur
President
(Vijaypur) Bijapur Obst & Gyn Society,
KHB Colony, H. No.110,
Sholapur Road,
Bijapur – 586103, Karnataka.
Email : viragobbur@gmail.com

 

Dr. Manpreet Kaur
Hon Secretary,
Bijapur Obst & Gyn Society,
Professor, Dept.Of Obg,
B.L.D.E.U, Sh. B. M. Patil Medical College,
Bijapur – 586101, Karnataka.
Email : dr_mjtehalia@yahoo.co.in