Societies Total members Date / Year of affiliation
Jabalpur Societies 194 1970
Dr. Nisha Sahu
President
Jabalpur Obst & Gyn Society
Sonal House, 40, Daya Nagar,
Jabalpur- 482002, Madhya Pradesh
E-mail : drnishasahu@gmail.com
  Dr Sonal Richhariya
Secretary
Jabalpur Obst & Gyn Society
156, APR Colony, Katanga,
Jabalpur- 482001, Madhya Pradesh
E-mail : hysonal@gmail.com