Societies Total members Date / Year of affiliation
Jabalpur Societies 194 1970
Dr Neena Shrivastava
President
Jabalpur Obst & Gyn Society
Shri Manglam Health Care,
1298, Napier Town,
Jabalpur – 482002, (M.P.)

Email : drneenashrivastava@gmail.com
  Dr Sonal Richhariya
Hon. Secretary
Jabalpur Obst & Gyn Society
156, APR Colony, Katanga,
Jabalpur – 482001, (M.P.)

Email : hysonal@gmail.com