SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Kottayam Society991977
Dr. Vijayan C. P.
President
Kottayam Obst & Gyn Society,
‘Narayaneeyam’,
Gandhinagr P.O., KTM – 8
Kottayam – 686 008, Kerala.
Email : vijaycpdr@gmail.com
 Dr. Bindhu K. M.
Hon. Secretary,
Kottayam Obst & Gyn Society,
‘Thrimaduram’,
Near to St. Joseph’s Home,
Gandhinagar P.O. KTM – 8.
Kottayam – 686 008.