SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Pandharpur Society2526th January, 2012

Dr. Sudesh M. Doshi
President
Pandharpur Obst. & Gyn. Society,
H. No.4776/80-81, Karad Road,
Agraj Hospital, 
Pandharpur – 413304 MS.
E-mail : sudeshdoshi@yahoo.com

 

Dr. Priya A. Bhinge
Hon. Secretary
Pandharpur Obst. & Gyn. Society,
Rakhumai Hospital, Gatade Plot,
Pandharpur – 413304, Maharashtra
Email:- bhinge.priya@gmail.com