Societies Total members Date / Year of affiliation
Raipur Society 172 1968

Dr. Manoj Chellani
President
Raipur Obst&Gyn Society,
Aayush Test Tube Baby Centre,
20, Ashoka Plaza,
AshokaRatanVidhanSabha Road,
VIP Estate, Shankar Nagar Khamardih,
Raipur – 492001, Chattisgarh
E-mail: drmanoj22@gmail.com

 

Dr. Jyoti Jaiswal
Hon. Secretary
Raipur Obst & Gyn Society
E-15, Medical College Campus,
Jail Road,
Raipur – 492001, Chattisgarh
Email dr.jyotijaiswal@gmail.com