Societies Total members Date / Year of affiliation
Shahjahanpur Society 30 5th January, 2005
Dr. Suman Rastogi
President
The Shahjahanpur Obst & Gyn Society,
Krishna Nursing Home Khalil Sharki,
Shahjahanpur – 242001.
  Dr. Kirti Tandon
Hon. Secretary
The Shahjahanpur Obst & Gyn. Society,
Tandon Nursing Home, Chaubhurji,
Shahjahanpur – 242001 (UP)