SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Shimoga Society861998
Dr. Shanta Shekar
President
Shimoga Obst & Gyn Society
Shanta Nursing Home,
LLR Road, 5th Cross,
Durgigudi, Shimoga – 577201.       
E-mail : laxmivinayaka@gmail.com
 Dr. Ashwini Harish Pai
Hon Secretary
Shimoga Obst & Gyn Society
Indira, Near Meenakshi Bhavan,
Tank Bund Road,
Shimoga –
E-mail : ashwinim78@redifffmail.com / ashwiniharishpai@gmail.com