SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Shimoga Society861998
Dr. Shanta Shekar

President
Shimoga Obst&Gyn Society
Shanta Nursing Home,
LLR Road, 5th Cross, Durgigudi,
Shimoga – 577201.
E-mail : laxmivinayaka@gmail.com
 

Dr. Ashwini Harish Pai
Hon Secretary
Shimoga Obst&Gyn Society
Indira, Near Meenakshi Bhavan,
Tank Bund Road,
Shimoga- ….
E-mail : ashwinim78@redifffmail.com,ashwiniharishpai@gmail.com