SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Solapur Society1311980

Dr. Vidya Tirankar
President
Solapur Obst & Gyn Society
16, Raghvendra Nagar, Hotagi Road,
Majarewadi,
Solapur – 500076
E-mail: drvidya-live@yaoo.co.in

 

Dr. Mrs. Kiran Sarda
Hon. Secretary
Solapur Obst&Gyn Society
197/13/14, Sarda Hospital,
Samrat Chowk, Solapur – 413002.
E-mail : sardakiran17@gmail.com