SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Palghar Society2226th September, 2004
Dr. Vidya Sangare
President
Palghar Obst & Gyn Society
Anand Hospital, CIDCO
Boisar – Tarapur Road, Boisar.
Email:-drvidyasangare@gmail.com
 Dr. Kalpana Barapatre
Hon. Secretary
Palghar Obst & Gyn Society
Chinmay Hospital, CIDCO,
Boisar-Tarapur Road, Boisar – 401501.
Email:- drkalpanabarapatre@yahoo.com