Societies Total members Date / Year of affiliation
Gandhinagar Society 19 1st May, 2016
Dr. Pradip Bhavsar
President
Gandhinagar Obst. & Gyna. Society
Urvi Maternity Hospital, 144/1,
Near Panchdev Temple, Sector 22,
Gandhinagar – 382445, Gujarat
E-mail : dr.pcb1963@gmail.com
  Dr. Usha Mahesh Gupta
Secretary
Gandhinagar Obst. & Gyn.Society
Pushpam Hospital, Shantiniketan Com Centre,
D Cabin, Sabarmati, Ahmedabad,
Gandhinagar – 380019, Gujarat.
E-mail : sogogmg@gmail.com / m99922g@yahoo.com