Societies Total members Date / Year of affiliation
Gorakhpur Societies 208 9th September, 1989
Dr. Amrita Sarkari Jaipuriar
President
Gorakhpur Obst. & Gyn. Society
Gandhi Nagar, Garg Hospital,
Gandhi Ashram Gali Golghar,
Gorakhpur – 273001, Uttar Pradesh
Email : [email protected]
  Dr. Aruna Chhaparia
Secretary
Gorakhpur Obst & Gyn Society
Chhaparia Hospital Betia Hata Crossing,
Near Ridhi Siddhi Shop Betia Hata,
Gorakhpur – 273001, Uttar Pradesh
Email : [email protected]