SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Jabalpur Societies1941970
Dr. Nisha Sahu
President
Jabalpur Obst & Gyn Society
Sonal House, 40, Daya Nagar,
Jabalpur- 482002, Madhya Pradesh
E-mail : drnishasahu@gmail.com
 Dr Sonal Richhariya
Secretary
Jabalpur Obst & Gyn Society
156, APR Colony, Katanga,
HNO 519, SCH No 14 Vijay Nagar,
In front of Shram Mantralaya office Jabalpur,
Jabalpur – 482001, Madhya Pradesh,
E-mail : hysonal@gmail.com