Societies Total members Date / Year of affiliation
Jodhpur Society 72 27th December, 1988
Dr. Ranjana Desai
President
Jodhpur Obst & Gyn Society,
E-22, Shastri Nagar,
Tara Bai Desai Hospital,
Jodhpur – 342001, Rajasthan.
  Dr. B.S. Jodha
Hon. Secretary,
Jodhpur Obst & Gyn Society,
Asst.Prof. Obst & Gyne,
“Basant”, 6A, Hanwant Colony, Laxmi Nagar,
Jodhpur – 342001
E-mail : jodha.bs27@gmail.com