Societies Total members Date / Year of affiliation
Kadapa Societies 136 January 2016
Dr.Byreddy Usharani
President
Kadapa Obst. & Gyn. Society
Usharani Nursinghome 1-705-2A,
Dwaraka Nagar, Kadapa
Kadapa – 516001, Andhra Pradesh
Email : usharanibyreddy@gmail.com
  Dr.Nishitha Peram
Secretary
Kadapa Obst. & Gyn. Society
Flat No.207, Keerthi Park View Apartment,
Maruthi Nagar,
Kadapa-516001, Andhra Pradesh
Email : drpnishitha@gmail.com