SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Nashik Society2471977
Dr. Chandrakant Sankalecha
President
Nashik Obst. &  Gyn. Society
Dr. Pramod Patil, 54, Maher Hospital,
Lahoti Nagar,
Behind Moule Hall, Trimbak Road, Satpur Colony,
Nashik – 422007, Maharashtra
E-mail : internalos@hotmail.com
 Dr. Pramot M. Patil
Secretary
Nashik Obst. & Gyn. Society
54, Maher Hospital, Lahoti Nagar,
Behind Moule Hall, Trimbak Road, Satpur Colony,
Nashik – 422007, Maharashtra.
E-mail: nashikobgysociety@gmail.com,
prashil.patil166@gmail.com