Societies Total members Date / Year of affiliation
Pandharpur Society 30 26th January, 2012
Dr. Pavankumar Mohite
President
Pandharpur Obst & Gyn Society
102,B Sahayog Nagar, Linkroad,
Pandharpur – 413304, Maharashtra
Email : pavan.pbm@gmail.com
  Dr. Priya Bhinge
Secretary
Pandharpur Obst & Gyn Society
Rakhumai Hospital, 4579 Gatde Plot, Old Karad Naka,
Pandharpur – 413304, Maharashtra,
Email : bhinge.priya@gmail.com