Societies Total members Date / Year of affiliation
Raichur Society 80 20th September, 1997
Dr. Shreelatha Patil
President
Raichur Obst. & Gyn. Society
Sri Sharana Basaveshwara Nursing Home,
Old Canara Bank, City Talkies Road, Raichur
Raichur – 584101, Karnataka
shreelathakamath71@gmail.com
  Dr. Abhinetri Golasangi
Secretary
Raichur Obst & Gyn Society
Flat no 103, S.S Samruddhi Apartment,
Behind IMA Hall, Davangere Davangere – 584123
Karnataka
drunpatil@gmail.com