SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Rajahmundry Society10416th September, 2001
Dr. K. Aruna Kumari
President
Rajahmundry Obst. & Gyn. Society
Harsha Hospital, Prakashnagar,
Rajahmundry – 533103.
draruna@gmail.com
 Dr. P. Kasturi
Secretary
Rajahmundry Obst. & Gyn. Society
Nest Hospital, Danavajpeta,
Rajahmundry – 533103.
nesthospital2009@gmail.com