SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Saharanpur Society503rd September, 1993
Dr. Rekha Maratha
President
Saharanpur Obst & Gyn Society
Maratha Hospital, Delhi Road,
Saharanpur- 247001, Uttar Pradesh
E-mail : drrekhamaratha@gmail.com
 Dr.  Pooja Khanna
Hon. Secretary,
Saharanpur Obst. & Gyn. Society
Khanna Nursing Home & Maternity Center,
Swatantra Nagri, Near Dhobi Ghat,
Saharanpur – 247 001.

Email : drpoojakhanna7@gmail.com