SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Sindhudurgnagri Society232005

Dr. Anant Raghunath Nagavekar
President
Sindhudurgnagri Obst & Gyn Society
Dr. Nagavekar Hospital,
Near Vidyamandir,
Kankavli, At Post Kankavli,
Dist. Sindhudurg.- 416602

 

Dr. Vivek R. Raikar
Hon. Secretary
Sindhudurgnagri Obst & Gyn Society
Kamakshi Nursing Home,
Makrebaug, Malvan,
Dist – Sindhudurg – 416 606.
Email:- vivekraikar@gmail.com