Societies Total members Date / Year of affiliation
Sindhudurgnagri Society 22 2005
Dr. SANJAY Ganesh NIGUDKAR
President
Sindhudurgnagri Obst & Gyn Society
Address : NIGUDKAR GYN.& OBST.CLINIC,,
KARANGUTKAR HOUSE,, GANESH NAGAR, KUDARL, TAL.KUDAL,
DIST. SINDHUDURG Kudal 416520 Maharashtra
Email ID: drsanjaygnigudakar@gmail.com
  Dr. Vivek R. Raikar
Hon. Secretary
Sindhudurgnagri Obst & Gyn Society
Kamakshi Nursing Home,
Makrebaug, Malvan,
Dist – Sindhudurg – 416 606.
Email:- vivekraikar@gmail.com