SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Solapur Society1311980
Dr. Madhuri Dabade
President
Solapur Obst. & Gyn. Society
Krishna-mai Nursing Home &
Test Tube Baby Centre, 137, Murarji Peth,
Solapur – 413001, Maharashtra
E-mail : madhuridabade1@gmail.com
 Dr. Pratibha Baldawa
Secretary
Solapur Obst. & Gyn. Society
SS Baldawa Neurosciences & Women’s Care Hospital,
Vasant Vihar, Old Poona Naka,
Near Sai Super Market,
Solapur – 413001, Maharashtra.
E-mail : guptapratibha39@gmail.com