Societies Total members Date / Year of affiliation
Solapur Society 149 1980
Dr. Aboli Velankar
President
Solapur Obst & Gyn Society
79, Prerna, Vishal Nagar, Jule Solapur,
Solapur – 413004, Maharashtra
Email : [email protected]
  Dr. Archana S Shah
Secretary
Solapur Obst & Gyn Society
Jambudweep’, 441,
Shukrawar Peth, Manik Chowk,
Solapur – 413002, Maharashtra
Email : [email protected]