Societies Total members Date / Year of affiliation
Sri Ganganagar Society 61 20 September, 1997
Dr. Nikita Thareja
President
Sri Ganganagar Obst. & Gyn. Society
Thareja Hospital, 83 G Block,
Sri Ganganagar – 335001, Rajasthan
Email : drnikitathareja82@gmail.com
  Dr. Suneeta Chaudhary
Secretary
Sri Ganganagar Obst. & Gyn. Society
8C-7, Jawahar Nagar,
Sri Ganganagar – 335001, Rajasthan
Email : dr.suneetachaudhary@gmail.com