SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Varanasi Society224th January, 2009
Dr. Sadhana Gupta
President
Varanasi Obst & Gyn Society
B-2, Brij Enclave Colony, Sunderpur,
Varanasi – 221005, Uttar Pradesh,
E-mail : drsadhanagupta@gmail.com
 Dr. Ritu Khanna
Secretary
Varanasi Obst & Gyn Society
Krishnapuri Colony, Sigra,
Varanasi – 221010, Uttar Pradesh
E-mail : ritukhannayogesh@yahoo.co.in