Societies Total members Date / Year of affiliation
Hubli-Dharwad Societies    
Dr. Sheeta Garg
President
Hubli Dharwad Obs&Gyn Society
75, Purushotam Nagar, Shirur Park,
Vidya Nagar, Hubli – 580031,
Karnataka
E-mail: seetagarg@gmail.com
  Dr. Y. M. Kabadi
Hon. Secretary
Hubli Dharwad Obs. & Gyn. Society
Prof. Dept of Obst. & Gyn. SDM
College of Medical Sciences & Hospital,
Maniushree Nagar, Sattur,
Dharwad – 580009. Karnataka.
E-mail : hdogs2014@gmail.com / omkabadi@gmail.com