SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Hubli-Dharwad Societies  
Dr. Sheeta Garg
President
Hubli Dharwad Obs&Gyn Society
75, Purushotam Nagar, Shirur Park,
Vidya Nagar, Hubli580031, Karnataka
E-mail: seetagarg@gmail.com
 Dr. Y. M. Kabadi
Hon. Secretary
Hubli Dharwad Obs&Gy Society
Block 12-2, G.O.Quarters, Kims,
Vidya Nagar, Hubli – 580044, Karnataka.
E-mail : hdogs2014@gmail.com, omkabadi@gmail.com