SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Latur Society1181994
Dr. Sangita Deshpande
President
Latur Obst. & Gyn Society
Deshpande Hospital, Tilak Nagar,
Main Road, Latur – 413512,
Maharashtra.

Email:-dr.sangitadeshpande@yahoo.com
 Dr. Bhaurao Yadav
Hon. Secretary,
Latur Obst & Gyn Society,
Yadav Hospital & Endoscopy Centre,
LIC Colony,
Near Rajeev Gandhi Chowk 
Latur- 413512
E-mail :