SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Mathura Society495th January, 2005
Dr. Mukta Singh
President
Mathura Obst & Gyn. Society
C/o Anil K. Chauhan, B-8, Moti Kunj,
Mathura – 281001, Uttar Pradesh
E-mail: goyalshilpa28@yahoo.com,
 Dr. Varsha Tiwari
Hon. Secretary
Mathura Obst & Gyn Society
1663 Barhpura, Sader Road,
Daresi Road, Mathura – 281001, U.P.
E-mail: drvarsha1663@gmail.com