SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Siliguri Society631980
Dr. Anant Raghunath Nagavekar            
President
Sindhudurgnagri Obst & Gyn Society
Dr. Nagavekar Hospital,
Near Vidyamandir, Kankavli,
At Post Kankavli,
Dist. Sindhudurg – 416602.
 Dr. Vivek R. Raikar
Hon. Secretary
Sindhudurgnagri Obst & Gyn Society
Kamakshi Nursing Home, Makrebaug, Malvan,
Dist – Sindhudurg – 416 606.
Email :- vivekraikar@gmail.com