SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Varanasi Society224th January, 2009

Dr. Sulekha Pandey
President
Varanasi Obst & Gyn Society
B 33/21, A-1
Naria,BHU
BHU, Varanasi – 221005
Uttar Pradesh
E-mail : pandey_sulekha@yahoo.com

 

Dr. Divya Agarwal
Hon. Secretary
Varanasi Obst&Gyn Society
Ayushman Hospital,
Birdopur, Varanasi -221010,
Uttar Pradesh
E-mail: divya.ayushman27@gmail.com