SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Bijapur Society9020th September, 1997
Dr. Suguna Kumar
President
Bijapur (Vijayapur) Obst & Gyn Society,
Suguna Maternity & General Hospital
Devi Nilaya, Behind Godavari Hotel, Shastri Nagar,
Vijayapur – 586102, Karnataka.

Email:rk_suguna2006@rediffmail.com
 

Dr. Jayashree Sajjanar
Hon Secretary,
Bijapur (Vijaypur) Obst & Gyn Society,
Adarsh Hospital, Ashram Main Road,
Vijayapur, Bijapur, Karnataka.

Email : drjayshreesajjanar@gmail.com / bijapurobg123@gmail.com