SocietiesTotal membersDate / Year of affiliation
Satara Society8227th December, 1986
Dr. Sagar Katariya
President
Satara Obst & Gyn Society.
Kamala Hospital, 504 B/2 / 3 Sadar Bazar,
Dist. Satara – 415001 M.S.
E-mail : sagar_katariya@hotmail.com
 Dr. Sanjay Jadhav
Hon. Secretary
Satara Obst & Gyn Society
Shubhankaroti Shrinagar Colony,
Near Vedbhavan Karyalaya,
Satara – 415001.
E mail : sanjay_jadhav2003@yahoo.com